IndustriData Vedlikehold
Om IndustriData
Vedlikehold
Egenskaper
Detaljer
Support
Kontakt oss
Mange baller i luften

Informasjon om IndustriData Vedlikehold

IndustriData Vedlikehold er et Windows basert system beregnet på planlegging, oppfølging og dokumentasjon av vedlikehold og internkontroll. Systemet er bygd opp rundt komponenter som skal vedlikeholdes. Til komponentene er det knyttet vedlikeholdsjobber med jobbeskrivelse. Jobbene kan være av følgende typer:
 • Planlagte jobber med intervaller
 • Tilstandsbaserte jobber. Det vil si at jobben er planlagt, men forfaller først når tilstanden på komponenten tilsier det
 • Enkeltjobber, for eksempel reperasjoner
Jobber som er utført danner historikken til komponenten. Ikke planlagte jobber; det vil si korrektivt vedlikehold, legges også til som historikk til den aktuelle komponenten. En vedlikeholdsplan gir oversikt over vedlikeholdsjobber som skal settes i gang fordi de forfaller. Fra vedlikeholdsplanen skrives det ut arbeidsordrer, og jobber rapportes ferdig. Ferdige jobber overføres til komponentens historikk. Historikken gir oversikt over det som er gjort med komponenten over tid.


Komponenter, vedlikeholdsjobber og historikk er kjernen i systemet. I tillegg inneholder systemet verktøy som er spesielt tilpasset personellet som leder, koordinerer eller utfører vedlikehold. Rutiner for analyse, budsjett, reservedeler, reservedelslager, tegninger, leverandørarkiv og innkjøpsordre er de viktigste av disse.


Lett å bruke

Ideen bak IndustriData Vedlikehold er at systemet skal være så brukervennlig som mulig. Både den første utviklingen av systemet og videreutviklingen har skjedd i tett samarbeid med brukere. Aktive brukere har gitt nyttige tilbakemeldinger og sørget for at systemet er oversiktlig og lett å finne frem i. Prinsippet er at når du er inne i et skjermbilde så er alle verktøy og informasjonen som trengs tilgjengelig i en knapperad. En dags opplæring er tilstrekkelig for å komme igang med systemet for en som kjenner MS Windows fra før.


Egenskaper

Det er lagt vekt på at systemet skal dekke brukernes behov uten mange "kjekt å ha" funksjoner. Resultatet er et enkelt, oversiktlig og ikke minst et rimelig vedlikeholdssystem.

Jobber

Vedlikeholdet er registrert som jobber. Tabellen viser en del av informasjonen tilknyttet en jobb.

Informasjon Forklaring
JobbeskrivelseEn beskrivelse av hvordan jobben skal utføres.
IntervallViser hvor ofte jobben skal utføres, for eksempel hver 3. Måned, hvert halvår eller for hver 1500 times gangtid. Alternativt til intervall kan den materielltilstanden som utløser vedlikeholdsjobben beskrives.
FagfeltViser hvilke fagfelt som er ansvarlig for jobben, for eksempel elektro eller mekaniker.
JobbtypeDefineres av kunden; kan for eksempel være inspeksjon, planlagt vedlikehold og korrektivt vedlikehold.
AnsvarligAnsvarlig for en jobb kan være definert ved en navngitt person, en stillingstittel eller en avdeling.
Budsjetterte kostnaderHer registeres antall timer, lønnskostnader, delekostnader og eksterne kostander
LovHvis jobben er regulert av lovverk eller forskrifter kan dette registeres. Det blir da lett å dokumentere at jobber som følge av for eksempel brannforskriftene er utført.

Komponent

Komponenten som skal vedlikeholdes er registrert med et unikt komponentnummer, navn på komponenten samt en den fakta om den. Til komponenten er følgende informasjon knyttet:

 • Vedlikeholdsjobber
 • Leverandør
 • Reservedeler
 • Tegninger
 • Vedlikeholdshistorikk

Systemet støtter brukerdefinerte og standard komponentnummer; blant annet SFI nummersystem.

Historikk

I historikken ligger alt vedlikeholdet som er utført (rapportert ferdig), både planlagt vedlikehold og korrektivt vedlikehold. Historikken danner grunnlag for statistikk, for eksempel hvor mye vedlikeholdet av en gruppe komponenter i en periode har kostet, eller hvor mye vedlikeholdet innen et fagområde har kostet.

Vedlikeholdsplanen

Vedlikeholdsplanen gir oversikt over alt vedlikehold som forfaller frem til valgt dato. Fra vedlikeholdsplanen kan det skrives ut arbeidsordre og jobber kan rapporteres ferdig. Ferdige jobber overføres til historikk. Når jobben meldes ferdig registeres rapporten fra arbeidsordren og forbrukte ressurser. Registrering av forbrukte ressurser gir grunnlag for budsjettoppfølging. Fra vedlikeholdsplanen kan planlagt jobber også kanselleres, for eksempel på grunn av ferieavvikling. Kansellert vedlikehold dokumenteres i historikken med en kort begrunnelse.

Reservedeler

Reservedeler kan knyttes til komponenter, og danner sammen med denne grunnlaget for generere en bestillingsordre (PO). Det kan også lages lagerlister og foretas automatiske bestillinger av det som mangler på lager. Systemet holder kontroll med:

 • Antall deler på lager
 • Minimum antall
 • Normalt antall. Det antall som skal være på lager etter en bestilling.
 • Antall bestilt
 • Rest, Det som er bestilt, men ikke mottatt.

Bestillingsordre

Bestillingsordren fylles ut med opplysninger om komponent, leverandør og reservedeler; automatisk eller manuelt. Bestillingsordren kan skrives ut på FAX eller skriver. Bestillingsordre med engelske ledetekster kan også skrives ut.

Leverandørarkiv

Inneholder informasjon om leverandører. En leverandør er normalt være knyttet komponenter, men den må ikke være det. Leverandører som ikke er tilknyttet komponenter kan også registeres.

Kontaktpersonarkiv

Inneholder kontaktpersoner med relevant informasjon som adresse, telefon, FAX og Email . En person kan være knyttet til en leverandør, men behøver ikke være det.

Språk

Systemet leveres med både norsk og engelsk språk. Språket kan skiftes mens programmet kjører; uten restart. Nettverksversjonen støtter samtidige engelske og norske brukere.

Lovreferanser

Et kundedefinert register over lover og regler, som kan knyttes til vedlikeholdsjobbene når vedlikeholdet er regulert av lover, forskrifter eller internkontrollforskrifter. Med utgangspunkt i en lov/forskrift kan det tas ut oversikter over historikk og planlagt vedlikehold knyttet til denne spesielle lov/forskrift.

Nettverk - Oppringt samband

Nettverksversjonen som er en klient-server applikasjon er optimalisert for kommunikasjon over mobil eller satelitt. Vi har flere kunder som har båter som ligger fast oppkoblet over mobil mot hovedkontor.


Varianter av systemet


Full versjon
Denne har alle egenskaper og funksjoner beskrevet i dette dokumentet, og er beregnet for installasjon på en PC, der data ikke skal deles i et nettverk.

Nettverksversjon
Ekte klient/server arkitektur som støtter mange samtidige brukere mot en sentral vedlikeholdsserver. Har rutiner for adgangskontroll og vedlikeholdet kan organiseres i en avdelingsstruktur. Brukeren kobler seg til vedlikeholdsserveren over nettverk, Internett, modem, ISDN, mobil eller satelitt. Støtter samtidige norske og engelske klienter.

Grunnversjon
Dette er en enklere versjon av vedlikeholdssystemet. Denne egner seg spesielt godt til planlegging og oppfølging av internkontroll aktiviteter. Grunnversjonen har funksjoner og egenskaper som de andre versjonene, unntatt reservedeler, tegningsarkiv og bestillingsordre. Grunnversjonen kan lett oppgraderes til full nettverksversjon.


Tekniske krav

Klient programmet krever minimum Windows 98 eller høyere, senere versjoner vil kreve minimum Windows 2000. Anbefalt skjermoppløsning er 1240 x 1024, eller høyere.

For nettverksversjonen er det ikke behov for server versjon av operativsystemet, og server programmet kan kjøres på windows 2000 og oppover.
For dedikert server anbefaler vi Windows7 professional som en kostnadseffektiv løsning.

Klientprogrammet kan kjøres over Citrix o.l. men klientprogrammet må ha skrivetillatelse i sin egen katalog.

-
Tlf 53 66 17 33 / 90 96 93 55, epost post@idata.no
-